ข้อดีของการบริจาคของนอกจากดีต่อใจแล้วดีอย่างไรอีก?

  • ทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์ รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเขายังอยู่ได้
  • รู้สึกดีที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมโลก ซึ่งเป็นการฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบ
  • ได้รู้จักถึงความลำบาก ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
  • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติ
  • มีความสุข จิตสงบใจสงบ ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้าง