ความหมายของ Team Building คืออะไร?

Team Building คือ การรวบรวมรูปแบบของกิจกรรมหลายๆประเภท เพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มคน หรือสังคมที่อยู่ร่วมกัน หรือในที่ทำงาน