คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร และอุปสรรค และข้อควรระวังในการสื่อสารที่เราไม่ควรมองข้าม

 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
2. มีทักษะในการสื่อสาร
3. เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี
4. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ
6. มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี