จิตวิทยาการสื่อสารสัมพันธ์สุดปัง 4 แบบ

 

Harris Thomas กล่าวว่า บุคคลมีทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นแบบใดแบบหนึ่ง
1. I’m not OK,You’re OK
2. I’m OK,You’re not OK

3. I’m not OK,You’re not OK
4. I’m OK,You’re OK