บริษัทได้รับผลประโยชน์อะไร เมื่อพนักงานเกิดความผูกพันกับการทำงานในองค์กรและเพื่อร่วมงาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน หลายธุรกิจให้ความสําคัญกับ “ความผูกพันของพนักงาน

ไม่ใช่ “ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน” แต่เป็น “ดัชนีความหลงใหลของบริษัท” คุณรู้สึกผูกพันกับบริษัทหรือไม่ คุณรู้สึกไหมว่าปรัชญาและวิสัยทัศน์ของบริษัทและของคุณเหมือนกัน คุณพยายามที่ช่วยให้บริษัทประสบความสําเร็จ ใช้ข้อเหล่านี้เป็นการวัดการประเมิณ ที่เรียกว่า “ความผูกพันของพนักงาน

ดัชนีความผูกพันของพนักงานในระดับสูงสามารถช่วยเพิ่มประสิธิภาพการทํางาน มีหลายกรณีจากผลวิจัยและการสํารวจ

ดังนั้น ครั้งนี้ ผมจะพูดถึงสิ่งที่สามารถสร้างความผูกพันของพนักงานให้เข้มแข็งมากขึ้น

1.ความผูกพันของพนักงานมีความสอดคล้องกับดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า

ความผูกพันของพนักงานในระดับที่ไฮสามารถสร้างการประเมิณผลความพึงพอใจให้แกลูกค้าได้

ผลการสํารวจได้ประสบความสําเร็จในบริษัท Morrison Management Specialists ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน อาหาร เพื่อสุขภาพและการอาศัยของคนชราที่อเมริกา และจําเป็นต้องเพิ่มคะแนนที่ชัดเจน

จากนั้น พวกเขานํามาเพื่อดําเนินการสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะวัฒนธรรมองค์กร สร้างการโคชชิ่งให้กับระดับบผู้จัดการ และผลคือความผูกพันของพนักงานเพิ่มข้น 30% และนําไปสู่ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 16%

นอกจากนี้ที่บริษัท Saks Fifth Avenue ซึ่งเป็นเครื่องแต่งการระดับไฮเอนด์ของ New York พวกเขาได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานและความผูกพันของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็หาแนวทางในการปรับปรุงบริการสําหรับลูกค้า

ผลจากการสร้างความเข้มแข็งของความผูกพันของพนักงานคือ ยอดขาย และความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น ถึง 20%-25%

 

2. ความผูกพันของพนักงานที่ระดับสูง ยอดขายเพิ่มขึ้น

ความหลงใหลในการสนับสนุน หรือช่วยบริษัทคือเหตุผลที่ทําให้ยอดขายเพื่มขึ้น

จากการตรวจสอบของ AON Hewitt Company ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลกสําหรับองค์กรและขยายธุรกิจแบบ Outsourcing เช่นกัน เมื่อความผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้น เป็น 1% ดังนั้นสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 0.6%

นอกจากนี้ บริษัท Caterpillar ซึ่งเป็นบริษัทเครื่อจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างขนาดยักษ์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้นํามาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานและได้ประสบความสําเร็จที่เพิ่มขึ้น 8%

ท้ายที่สุด ยอดขายได้เพิ่มขึ้น 300% ดังนั้นนี่เป็นการพิสูจน์ว่าการที่ระดับความผูกพันพนักงานเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

 

3.ระดับความผูกของพนักงานที่มีต่อบริษัทสูงขึ้น อัตราการแยกงานลดลง

บริษัทผู้ผลิตสารเคมีใน UK ซึ่งทีมผู้บริหารกําลังสร้างนวัตกรรมของการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน พวกเขาพบว่าอัตราการแยกงานลดลง ถึง 38% ในบางกรณี ดังนั้นจึงบอกได้ว่าความผูกพันของพนักงานส่งผลถึงอัตราการแยกงาน

ตามรายงานที่เกี่ยวกับ “การเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการแยกงานที่ลดลงผ่านการที่พนักงานมีความผูกพัน” ของคณะกรรมการการบริหารบริษัทที่ทํางานในด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคล ผลสํารวจพบว่าอัตราการแยกงานของการที่พนักงานมีความผูกพันกับบริษัทสูงคือ ตํ่าเป็น 87% เมื่อเทียบกับความผูกพันพนักงานที่มีค่าตํ่า

นอกจากนี้ยังมาจาก 59 บริษัททั่วโลก 50,000 คนเป็นผู้สืบสวน 66% ของพนักงานที่มีคความผูกพันกับบริษัทสูงแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะออกจากงาน และเพียงแค่ 3% ที่มองหางานใหม่

ในขณะที่ พนักงานที่มีความผูกพันกับบริษัทแบบไม่มากนัก ซึ่ง 12% ที่ไม่คิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนงาน และ 31%ทีกําลังมองหางานใหม่

จากการสํารวจใน UK พบว่า การขาดงานเฉลี่ยในบัญชีเนื่องจากความเจ็บป่วยของพนักงานที่มีความผูกพันกับบริษัทสูงคือ 269 วันต่อปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่มีความผูกพันสูงคือ 619 วันต่อปี ดังนั้น ความผูกพันของพนักงานส่วนใหญ่จึงมีผลต่อการขาดงาน

มีหลายตัวอย่างที่ดีของการสร้างความเข้มแข็งให้กับการที่พนักงานมีความผูกพันกับบริษัท แต่ผมคิดว่า “เราจะทําให้พนักงานมีความผูกพันกับบริษัทให้แกร่งขึ้นอย่างไร ”ส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนที่ยาก

ปัจจุบันมีบริษัทจํานวนมากที่สนับสนุนเรื่องความผูกพันของพนักงาน เช่น การจัดหาระบบการจัดการคนเก่ง เป็นต้น

โปรดพิจารณาเพื่อการนําระบบเหล่านี้ไปใช้ในบริษัทของคุณได้

 

credit : https://th.hrnote.asia/