สาเหตุของความเครียดในที่ทำงาน

สาเหตุของความเครียดในที่ทำงาน

การทำงานเป็นสาเหตุสำคัญของความเครียดของแต่ละคนเนื่องจากผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงมีอิทธิพลทำให้บุคคลเกิดความเครียดง่ายๆสาเหตุสภาพในการทำงานที่ส่งผลให้เกิดความเครียดมีอยู่หลายประการคือ
1. การไม่ได้ออกกำลังกาย ต้องนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไหว ใช้ประสาทตาอ่านเอกสารตลอดเวลาทำให้เกิดความเมื่อยล้าทางประสาทตาและสมอง
2. การใช้สมองซีกซ้ายทำงานวิเคราะห์แก้ไขตัดสินใจปัญหาต่างๆภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้นทำให้แนวโน้มการใช้สมองทั้ง 2 ซีกไม่เท่ากันโดยใช้สมัครที่ใช้เพิ่มมากขึ้นทำให้สมองซีกขวาเริ่มฝ่อลงก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการใช้สมองและเกิดความเครียด
3. การทำงานที่ซ้ำซากและใช้สายตามากๆเป็นเวลานานในการทำงานโดยไม่ได้หยุดพักเช่นงานเอกสารหรือจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาใช้สายตาเพ่งมองเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อสายตาถูกบีบเกิดอาการเมื่อยล้า
4. การขาดความสุขในการทำงานอันเนื่องมาจากความไม่พอใจในการทำงานขัดแย้งภายในองค์กรอยากลาออกจากงานยิ่งเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นเกิดภาวะสับสนและจิตใจมากขึ้นจนเกิดอาการประสาทเครียดและส่งผลทำให้โรคทางกายเกิดขึ้นได้เช่นปวดหัวเกร็งกล้ามเนื้อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ