หัวใจสำคัญของ การทำงานเป็นทีม

หัวใจสำคัญของ การทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของทีมจะทำให้เขานั้นมีความสามารถต้องคิดและพิจารณาด้วยว่าทำอย่างไรให้ทีมของเรานั้นถึงจะไปถึงจุดหมายได้ นอกจากทีมจะประสบความสำเร็จแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรของเราด้วย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรที่เราอยู่นั้นประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ซึ่งหัวใจสำคัญของ การทำงานเป็นทีม นั้นมีอะไรบ้าง ?

หัวใจของ การทำงานเป็นทีม ในบริษัท ในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายนั้น สิ่งที่ทุกคนในทีมนั้นต้องพึงปฏิบัตินั่นก็คือ ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน หากอยากจะประสบความสำเร็จในทีมและงานผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายหากทุกคนในทีมต้องมีความจริงใจให้กันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น รวมไปถึงการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภัยและคอยเป็นกำลังใจในการทำงาน หากเพื่อนร่วมทีมนั้นรู้สึกท้อในการทำงานบ้างในบางครั้ง

เชื่อว่าในแต่ละองค์กรหรือว่าในแต่ละทีมนั้น ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นและให้แก้ไขปัญหานั้นแทบทุกวัน และสิ่งที่จะทำให้ผ่านไปได้คือ ความรักความสามัคคีซึ่งในกันในทีม  การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม มีน้ำใจต่อกัน เป็นที่ปรึกษาที่ดี เชื่อว่าแม้ปัญหานั้นจะหนักแค่ไหน หากเราได้เพื่อร่วมทีมที่ดีเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและคลี่คลายไปในทางที่ดีได้

หัวใจสำคัญของ การทำงานเป็นทีม
หัวใจสำคัญของ การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม นั้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ สามารถโต้แย้งได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักการและข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี และยังเป็นประโยชน์ต่อทีมและองค์กรของเราด้วย ปัจจุบันมีหลาย ๆ องค์กร  ที่กำลังเผชิญกับปัญหา  โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีคนหลายส่วนงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันหลายส่วนงาน ที่ต้องเผชิญกับปัญหากับความขัดแย้งในองค์กร ในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงความขัดแย้งระหว่างพนักงานที่อาจะเกิดจากความกดดันในการทำงานส่วนหนึ่ง ดังนั้น ในการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจัดการ โดยเน้นเรื่องของความหมายที่แท้จริงของการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานแต่ละคนนั้นได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงหัวใจของ การทำงานเป็นทีม นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรของเราด้วยโดยจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  เมื่อองค์กรประสบความสำเร็จ มีกำไรเข้ามาสู่องค์กรมากมาย ผลตอบแทนต่าง ๆ ที่เราจะได้รับนั้นย่อมส่งผลดีและต้องภาคภูมิใจอย่างแน่นอน กับสิ่งที่เราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ รับรองว่าไม่เสียเปล่า

นอกจากนี้ หัวใจของ การทำงานเป็นทีม นั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ รู้ไหมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรหรือทีมของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพราะในการทำงานที่อาศัยความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น ย่อมส่งผลดีต่องานที่ทำ เชื่อว่าหากทำงานเป็นทีมเวิร์ค ผลที่ได้รับนั้นดีเสมอ การทำงานเป็นทีมเวิร์ค ฟังดูแล้วหลายคนอาจกำลังคิดว่ายากจัง หรือยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรนั้น ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ เพราะอาศัยเพียงเทคนิคง่ายๆในการทำงานในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมงาน ความคิด ทัศนคติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควร หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้น ควรใช้สติในการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหานั่นเอง ถึงแม้ว่าผลที่ออกมานั้นจะไม่ดีมากเท่าไหร่นัก แต่สิ่งหนึ่งที่เราและทีมจะได้รับคือความภาคภูมิใจ และทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ หากเกิดปัญหาซ้ำอีกครั้ง เราจก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างสบาย ๆ

สำหรับเทคนิคง่าย ๆ ก็จะทำให้การทำงานแบบทีมเวิร์คสำเร็จนั้น สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

การสร้างจุด “โฟกัส” เพื่อ การทำงานเป็นทีม

โดยทีมงานแต่ละคนนั้นต้องไม่หลงลืมที่จะสร้างจุด “โฟกัส” ให้กับการทำงานการทำเช่นนี้ จะทำให้เรามีทิศทางในการทำงานเป็นไปในทางเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำงานให้ไปถึงยังจุดหมายเดียวกัน ตั้งเป้าหมายที่เราจะทำร่วมกันให้ชัดเจน และทำหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้วางไว้นั้นให้เต็มที่ และมีความสุขกับสิ่งที่ทำ หากมีความสุขในงานที่ทำแล้วย่อมส่งผลต่องานด้วย ทั้งนี้ การสร้างจุดโฟกัสให้ทีมของตัวเองจะทำให้เราสามารถมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ทีมของเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้สำเร็จ

เพิ่มความรู้สึกร่วมต่อการทำงานโดยทำให้ทุกคนในทีมนั้น รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นำร่วมกัน

สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ให้ทุกคนในทีมนั้นปลดปล่อยพลังความสามารถของตัวเองออกมา เพราะไม่ว่าจะทำงานใดก็แล้วแต่ให้สำเร็จนั้น เป้าหมายที่ได้วางไว้นั้นจะไม่มีวันสำเร็จได้เพียงคนทำงานเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คที่ดี โดยทุกคนมีความรู้สึกร่วมในการทำงานแต่ละอย่าง ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้สำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกความคิดเห็น การให้กำลังใจ การเข้าใจซึ่งกันและกัน การให้อภัย รวมไปถึงการร่วมมือร่วมใจในการทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

CREDIT : moneyhub.in.th