องค์ประกอบของการสื่อสารที่เราไม่ควรพลาด

 

องค์ประกอบของการสื่อสารที่เราไม่ควรพลาด

ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคล ที่ส่งสาร หรือ แหล่งกำเนิดสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น แทนความคิด

  1. สาร (Message) คือ เรื่องราวที่มีความหมาย ถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ ทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้
  2. ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel) คือ สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
  3. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคล ที่รับเรื่องราวจากผู้ส่งสาร และนำสารไปใช้ต่อตามวัตถุประสงค์ต่างๆ