เทคนิคสร้าง “ทีมเวิร์ค” ทำอย่างไรให้ “เวิร์ค”

เทคนิคสร้าง “ทีมเวิร์ค” ทำอย่างไรให้ “เวิร์ค”

การทำงานท่ามกลางการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน บางครั้งภาระงานที่ได้รับอาจไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนคนเดียว แต่จำเป็นที่จะต้องมีทีมงานคุณภาพในการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมกัน เพื่อให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี แต่หลายครั้งที่การทำงานเป็นทีมมักมีอุปสรรค เกิดขึ้น ทั้งจากความไม่เข้าใจกัน หรือเพิ่งร่วมทำง่นกันเป็นครั้งแรก อาจจะยังไม่คุ้นเคยกัน แล้วเราจะมีเทคนิคการทำงานอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ทำงานให้ออกมาสำเร็จ ทำแล้ว “เวิร์ค” วันนี้เรามีเทคนิคดีๆจาก แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย มาบอกเล่าให้ฟัง

  1. เป้าหมายของทีม การรวมทีมแต่ละครั้ง เราจะต้องสร้างเป้าหมายที่มีร่วมกันเสียก่อน และควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสมาชิกในทีมเห็นภาพว่าจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันเช่นไรจนถึงเป้าหมายที่มี ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด คือการให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ซึ่ง สมาชิกในทีมจะมีความรู้สึกต้องร่วมกันรับผิดชอบ
  2. ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน โดยจะต้องแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกบทบาทหน้าที่ เพราะความสำเร็จของทีมนั้น มาจากการที่ทุกคนในทีมร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในทีมแต่ละท่านได้รับมอบหมาย โดยการมอบหมายงานที่ดี ควรคำนึงถึงความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน หากมอบหมายหน้าที่ให้คนที่เหมาะสมแล้ว ผลงานที่ได้รับย่อมต้องออกมาดี ดังคำกล่าวที่ว่า “put the right man to the right job”
  3. การสื่อสาร ต้องสร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานคืบหน้าอย่างสะดวกรวดเร็ว และ สามารถป้องกัน หรือ ตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที ลดการทำงานซ้ำซ้อนได้ดีขึ้นอีกด้วย ลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน
  4. กฏ กติกา มารยาท ความโปร่งใส และ มิตรภาพ แม้บางครั้งการสร้างกฎกติกาและมารยาทอาจทำให้ดูว่ามีความห่างเหินกันระหว่างสมาชิกในทีม แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทีมต้องมี โดยสมาชิกทุกคนเป็นผู้ร่วมกำหนด ซึ่งกติกาที่ได้จะอยู่บนความพึงพอใจของสมาชิกทุกคน โดยกติกาเหล่านี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ทำให้งานที่ตนรับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาหรือข้อครหาต่างๆ มีมิตรแท้ในการทำงานร่วมกัน อย่างยั่งยืนยาวนาน

อย่างไรก็ตาม หัวใจของ การทำงานเป็นทีม นั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรหรือทีมของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพราะในการทำงานที่อาศัยความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น ย่อมส่งผลดีต่องานที่ทำ เชื่อว่าหากทำงานเป็นทีมเวิร์ค ผลที่ได้รับนั้นดีเสมอ

การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพียงเทคนิคง่ายๆ ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม ความคิด ทัศนคติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควร หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้น ควรใช้สติในการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหานั่นเอง ถึงแม้ว่าผลที่ออกมานั้นจะไม่ดีมากเท่าไหร่นัก แต่สิ่งหนึ่งที่เราและทีมจะได้รับคือความภาคภูมิใจ