5 แนวงคิด สร้างทีมที่แข็งแกร่ง

เชื่อว่าทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าการทำงานแต่ละอย่างนั้นคงไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้จากความสามารถของคนเพียงคนเดียว แต่จะต้องเกิดจากการประสานงานและระดมความคิดจากกลุ่มบุคคลที่รวมตัวเป็นทีมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่การจะสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ จนสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพออกมาได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายสิ่งที่เกื้อหนุนกัน จึงขอเสนอองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกสายอาชีพ

1. ผู้นำที่ดี

ผู้นำที่มีความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของผู้นำหรือหัวหน้าทีมจะเริ่มตั้งแต่ กำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำสนับสนุน ควบคุมและแก้ปัญหาจนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี แต่คุณสมบัติของหัวหน้าทีมที่ดีนั้นยังต้องประกอบไปด้วยความสามารถในการดึงศักยภาพของลูกทีมแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด รวมถึงกระตุ้นและสร้างกำลังใจให้กับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับงานที่ท้าทาย

2. เป้าหมายที่ชัดเจน

เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สมาชิกทุกคนรับทราบถึงทิศทางที่ทีมจะมุ่งไป และยังทำให้การวางแผนการทำงานสะดวกมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจได้ง่าย มีความเป็นไปได้จริง สามารถวัดผลได้ และมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ที่สำคัญเป้าหมายควรจะต้องสร้างความท้าทายหรือแรงกระตุ้นบางอย่าง เพื่อให้ลูกทีมเกิดความมุ่งมั่นและต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายด้วย

3. ค่านิยมหลักของทีม (Core Value)

ค่านิยมหลัก (Core Value) ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างเป็นคุณลักษณะและบรรทัดฐานเฉพาะของทีมที่ส่งผลต่อการทำงานและแนวคิดของสมาชิกในทีม อาจเริ่มจากการตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทีมให้ความสำคัญมากที่สุด ความสำเร็จของทีมคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำคำตอบที่ได้มารวมกันและสร้างคำจำกัดความที่กระชับและเข้าใจง่าย แล้วสื่อสารให้สมาชิกในทีมยึดมั่นปฏิบัติ ยกตัวอย่างจากค่านิยมหลักของ Apple ที่ทิม คุก ได้กล่าวไว้ “เราเชื่อมั่นว่าการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กรจะสร้างนวัตกรรมที่ไม่มีใครในโลกทำได้”

4. เลือกคนได้เหมาะสมกับงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมจะต้องเหมาะสมกับทักษะของแต่ละคน ซึ่งทีมที่ดีสมาชิกในทีมจะต้องมีความถนัดที่แตกต่างกันแต่เมื่อประสานเสริมกันแล้วจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กรได้ รวมถึงการกำหนดหน้าที่จะต้องมีความชัดเจน งานที่รับผิดชอบจะต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนยังช่วยให้เราดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และยังทำให้การทำงานเร็วขึ้นอีกด้วย

5. การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

สมาชิกในทีมจะได้รับมอบหมายหน้าที่ตามทักษะของแต่ละคน ซึ่งทุกคนในทีมจะต้องประสานงานกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หลายครั้งในทีมอาจประกอบไปด้วยคนที่มีนิสัยและความคิดที่แตกต่างกัน ทำให้การประสานงานอาจจะไม่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดวิธีการประสานงานในทีมให้เป็นระบบ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายทันกรอบเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ใช้อีเมลในการติดต่องานเท่านั้น หรือ มีการจัดประชุมสั้น ๆ เพื่ออัปเดตงานในแต่ละวัน

Credit : Jobthai