ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ วิชาเอกการโรงแรม

ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกผู้ประกอบการ                                                  

ประสบการณ์ทำงาน

 – อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   ในวิชา    1. จิตวิทยาการบริการ

                  2. การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจท่องเที่ยว

                  3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครือโรงแรมอิมพีเรียล ได้รับมอบหมายงานในตำแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้

                 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล – การสรรหาว่าจ้าง เครือโรงแรมอิมพีเรียล

                 2. ผู้ประสานงานฝึกอบรม เครือโรงแรมอิมพีเรียล

                 3. รักษาการผู้จัดการแผนกฝึกอบรม โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ

 – บริษัทไดมอนด์ซัพพลาย จำกัด ประเทศอาฟริกาใต้ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกลุ่มทัวร์

 – บริษัท แมคไทย จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ รับผิดชอบงานฝึกอบรม

 ตำแหน่งปัจจุบัน

    วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 

ผลงานวิชาการ

  • เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
  • แต่งหนังสือเรื่อง การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • แต่งหนังสือเรื่อง  จิตวิทยาการบริการ
  • แต่งหนังสือเรื่อง  ศิลปะการให้บริการ
  • แต่งหนังสือเรื่อง  การโรงแรมเบื้องต้น
  • แต่งหนังสือเล่ม เรื่อง ปิดเทอม เปิดธรรม อรหันต์ซัมเมอร์