Slide Team
CSR

รับจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์กรต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Slide Team
Slide Team - copy
CSR

รับจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์กรต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Slide Team - copy
previous arrow
next arrow

CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ

สถานที่จัดกิจกรรม CSR

ร่วมเป็นส่วนหนี่งของการพัฒนาการทำกิจกรรมเพื่อสั่งคมอย่างยั่งยืน
โดยสามารถเลือกสถานที่ต้องการจัดทำรูปแบบ CSR ตามที่ท่านตรงการ
หากท่านสนใจจัดกิจกรรม CSR เพื่อสั่งคม สามารถติดต่อได้ที่ SaleUP : 091-730-8979 , 02-1062220

ตัวอย่างกิจกรรม CSR