Consulting Program บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

    การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาองค์กรโดยที่ปรึกษาทำการออกแบบตามบริบทขององค์กรและช่วยพัฒนาระบบงานและบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง

Training Program บริการหลักสูตรฝึกอบรม

หมวดหลักสูตร การสร้างทีมงาน (Team Building & CSR)
   องค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรแต่ละฝ่าย มุ่งทำงานแต่ภายในฝ่ายตนเอง ไม่ประสานงาน ขาดการมองเป้าหมายร่วมกัน สถาบันฯ จึงได้ออกแบบกิจกรรมการสร้างทีมงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กรเพื่อให้ทุกองค์กรมี ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความผูกพันทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรในระยะยาวต่อไป

หมวดหลักสูตรการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า (Customer Service)
    เนื้อหาและกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเปิดใจ ปรับมุมมองให้ผู้ให้บริการทุกคนมีทัศนคติที่ดี ก่อนการส่งมอบบริการด้วยความจริงใจ พร้อมระบบประเมินผลที่เป็นรูปธรรม

หมวดหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
    ความครบถ้วนของหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพทั้ง 6 ด้าน ทั้งการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การโค้ชลูกน้อง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจูงใจและการประเมินผลงาน ผ่านเนื้อหา Workshop Case study และคำแนะนำจากวิทยากรมืออาชีพ

หมวดหลักสูตร การพัฒนากระบวนการความคิดและการสร้างนวัตกรรม (Think & Innovation)
      ทุกองค์กรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แปลกใหม่ ทันสมัยและต่อเนื่อง หากบุคคลากรภายในมีกระบวนการทางความคิดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีเครื่องมือที่สามารถในการนำไปใช้ได้จริง

หมวดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงสร้างสรรค์(Human Resource)
      บุคลิกภาพที่ดี การสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย จะนำไปสู่ความประทับใจในการติดต่อประสานงาน

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP

ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย) 

หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ sale.uptraining2@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220