เรามีวิทยากรระดับมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา

ทีมงานมากประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ประทับใจ
และสาระความรู้ที่ถูกต้องตามหลักสากล

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ประสบการณ์ทำงาน วิทยากร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เวลา 4 ปี วิทยากรอิสระให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ช่วยอาจารย์ TA (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชา RECREATION CAMPING / – RECREATION AND TOURISM / INTRODUCION TO RECREATION / GAMES LEADERSHIP เวลา 6 ปี

อาจารย์ อังศุมา ธนเมธาพร​

ประวัติการศึกษา – ปริญญาตรี สาขาการจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒปริญญาโท สาขาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร UP 2 BETeam Building / Walk Rally / MC​

ว่าที่ร้อยตรี จตุพล สิริเมืองจินดา

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาผู้นำนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ความสามารถด้านการพัฒนากิจกรรม (Activity) กิจกรรม Walk Rally / กิจกรรม Team Building / การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ประสบการณ์การฝึกอบรม หน่วยงานภาครัฐ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม – วิทยากรการสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์ หัวข้อการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ – วิทยากรการสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร หัวข้อการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ และการเป็นพิธีกรที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์ สิทธิพล สืบสีมา

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท : สาขาบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการทำงาน 2547 ฝ่าย Marketing บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด 2550 ฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร บริษัท จีเอ็ม คอร์เปอ์เรชั่น จำกัด 2555 ฝ่าย Marketing องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน วิทยากรผู้ช่วยอิสระ และMCพิธีกรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ซีนีคอล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หัวหน้าแผนกพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี

อาจารย์ มานะ มหัคฆพงษ์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขานันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท : สาขาการจัดการนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท : สาขาการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร : AIS.

อาจารย์ วาสนา ศรีอัครลาภ

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงาน ผู้ชำนาญการฝึกอบรม พนักงานบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้จัดการแผนกกิจกรรมฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ครูอาสาสมัครเผยแพร่ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย

อาจารย์ พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน รองผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในองค์กรชั้นนำ ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากร โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ

อาจารย์ พิชญาภา เอื้อมงคลการ

ประวัติการศึกษา Assumption University, Bachelor of Business Administration, Major in Marketing ประสบการณ์การทำงาน Flight Attendant ; JalWay Co.,Ltd., subsidiary company of Japan Airlines International Co.,Ltd Empire Global Logistics Co.,Ltd ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

อาจารย์ ปฐมภัค รักวัฒนกุล

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท : สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Program) : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Professional Growth Liberal Studies (หลักสูตรวิชาเลือกอิสระทางการบริหารจัดการ) West Chester University, Pennsylvania, U.S.A. วุฒิบัตร : Certified Trainer – Development Dimension International, Philippines

อาจารย์ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ วิชาเอกการโรงแรม ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกผู้ประกอบการ ประสบการณ์ทำงาน – อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวิชา 1. จิตวิทยาการบริการ 2. การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจท่องเที่ยว 3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

อาจารย์ เกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) New Hampshire College ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ประสบการณ์การทำงาน 2544 – 2547 Excellent Management Consultant Co. Ltd. ตำแหน่ง : Productivity and Training Developing Manager 2542 – 2544 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษา 2539 – 2542 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) ตำแหน่ง : Project Engineer 2539 – 2539 Technology Operation Group Company Limited (TOP Group) ตำแหน่ง : General Manager

อาจารย์ พิทยาวุธ อังศุสิงห์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาโท : วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร Certificate : Train the Trainer & Game Activity The World Bank, Washington ,DC. USA ประสบการณ์ทำงาน วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด รองผู้อำนวยการ หัวหน้าวิทยากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน ) ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม และธุรกิจ เอส.พี. รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย

อาจารย์ สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน วิทยากรอิสระ ด้านการเพิ่มผลผลิต และการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยากรปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลผลิต พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540 Nikon (Thailand) Co., Ltd. (The products of “Photo Camera”) ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535 Asahi Electronics (Thailand) Co., Ltd. (The products of “Pocket Radio”) วิศวกรควบคุมคุณภาพ

อาจารย์ ปรัชญา เพิ่มทองคำ

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน ปี 2545 ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2547 คณะอนุกรรมการวิชาการ งาน ประชุมมหกรรมคิวซีนานาชาติ (ICQCC’04)

อาจารย์ เนตรติกาลณ์ ป้อมปราการ

ประวัติการศึกษา – นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง – หลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไปไทย (รุ่นที่ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ประวัติการทำงาน เจ้าหน้าฝ่าย โครงงานและออกแบบหลักสูตร : 360 Total Consultants & Training วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรม : เดอะเบสท์ สปีช พลัส (The Best Speech Plus Training Center)

อาจารย์ มาดาส เวียงวงษ์

Mr. Madas Wiengwong working experienced and accumulated teaching knowledge from the Consortium (Consortium is an education NGO working under supervision of The State Department of America and UN) ABTB is providing profession HR development. Mr. Madas had send by UN to attend Team Building (Team Synergy)

อาจารย์ ดนุพล แก้วสีหมอก ​

ประวัติการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ประสบการณ์การวิทยากร Team Building – Walk Rally บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส เทเลวิส (บริษัท จำกัด) บริษัท โกชู โคซัน จำกัด บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด​