อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(International Program) : คณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professional Growth Liberal Studies

(หลักสูตรวิชาเลือกอิสระทางการบริหารจัดการ) West Chester University, Pennsylvania,

U.S.A. วุฒิบัตร : Certified Trainer – Development Dimension International, Philippines

การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ฮ่องกง

 • Hongkong Productivity Council

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen,
 • Yuehexing Laser Mould (Shenzhen) Co., Ltd.
 • Guangxhou Political Advisory Council, Guangxhou, 
 • Wanbao Home Electrical Appliance Plant (National brand air-conditioner)

 ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้ช่วยบริหาร   บริษัท กระดาษไทย-สก๊อตต์ จำกัด

 วิทยากร

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น )
 • สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์
 • สมาคมบริหารงานบุคคล
 • บริษัท ลีด อะเซ็สเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เอ็มพี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • บริษัท เอ็นทียู จำกัด (NTU)
 • สมาคมการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดทางภาคตะวันตก
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจ.เพชรบุรี

 ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • Balanced Scorecard & KPI
 • Human Resource Management
 • Training & Development
 • Behavioral-based Interview
 • Setting Performance Expectation
 • Reviewing Performance Progress
 • 5S & Kaizen
 • Effective Interaction and Communication Skills
 • Coaching & Feedback
 • Competency Development
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 • การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวก
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสร้างแรงจูงใจ (Motivation Skills)
 • การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 5Q
 • EQ ความฉลาดทางอารมณ์
 • เทคนิคการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสู่ความสำเร็จสูงสุด
 • Balanced Scorecard & KPI for HR
 • การสร้าง และพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • ลูกค้าภายใน (Internal Customer)
 • การเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description Writing)
 • Employee Recognition
 • Work Control
 • Effective Work Monitoring
 • ประเมินผลงานอย่างไรให้จับใจพนักงาน
 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
 • Coaching (สอนงาน) อย่างไรให้งานสำเร็จ
 • Train-the-Trainer
 • OJT Training
 • การเขียนแผนงาน (Writing Action Plan)
 • เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

 องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (Electricity Generation Authority of Thailand)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
 • บริษัท บางกอกโซลาร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • บริษัท ซัมมิท ออโต้ชีท จำกัด
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย ไฮยีน จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นันทวัน ก่อสร้าง จำกัด (Thai Obayashi Construction Co., Ltd.)
 • บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
 • บริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • Circuit Electronic Industries Public Co., Ltd.
 • บริษัท ไดซิน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
 • บริษัท ดีดีเค อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
 • โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอล
 • Bayer Thai (Chemical, Phama)
 • Nikon (Thailand) Co., Ltd. (Camera)