ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน 
 • รองผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
 • ประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในองค์กรชั้นนำ
 • ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากร โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เช่น
 • Training & Development: Training Roadmap, Competency Based Development Organization Development ; Corporate Culture, Employee Engagement, KM, Customer at Touch Point, Managing Change & Internal Communication 
 • Career Management 
 • Talent & Succession Planning 
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท AIA 
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 
 • ที่ปรึกษาอาวุโส (Seniorด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Human Dynamic
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานให้บริการ 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 • วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) 
 • การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Coping with Change & Adapting to Change) 
 • การทำความเข้าใจและการจัดการความแตกต่างทางพฤติกรรม (Understanding andBehavioral Differences) 
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
 • การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 • ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Teamwork) 
 • การโค้ชและการให้ความคิดเห็นย้อนกลับเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ (Effective Coaching and Feedback Giving) 
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Supervisory Skills) 
องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย 
 • บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด 
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 
 • บริษัท บีเอฟไอ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 • บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด