ประวัติการศึกษา
  • Assumption University, Bachelor of Business Administration, Major in Marketing
ประสบการณ์การทำงาน
  • Flight Attendant ; JalWay Co.,Ltd., subsidiary company of Japan Airlines International Co.,Ltd
  • Empire Global Logistics Co.,Ltd
ตำแหน่งปัจจุบัน 
  • วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
  • Service Mind 
  • Service Operation 
  • Personality Improvement 
  • Customer Satisafaction