อาจารย์พิทยาวุธ อังศุสิงห์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท : วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

Certificate : Train the Trainer & Game Activity The World Bank, Washington ,DC. USA

ประสบการณ์ทำงาน

 • วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • รองผู้อำนวยการ หัวหน้าวิทยากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน )
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม และธุรกิจ  เอส.พี.
 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย  

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • Excellence Performance Coaching
 • สร้างและพัฒนาทีมงานโดยใช้กิจกรรม Walk Rally หรือ Activity Team Base
 • การบริหารความขัดแย้ง 
 • การนำเสนอที่สัมฤทธิผล 
 • ผู้นำยุคใหม่ 
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 • จิตวิทยาการบริหาร
 • Effective
 • Creative“ Out – Of – The – Box
 • Train the Trainer in Advance
 • The Key Concepts of Service Excellent
 • การจัดทำกิจกรรม 8 ส
 • กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย หรือให้คำปรึกษา

 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม                                  
 • กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร) 
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ  สวทช.
 • Thai BDC   
 • สภากาชาดไทย
 • คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารทหารไทย 
 • ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร  เอเชีย 
 • บางกอกไมโครบัส
 • ปูนซิเมนต์ไทย
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์
 • กลุ่มสยามกลการ 
 • กลุ่มบริษัทสหพัฒน์ฯ
 • กลุ่มบริษัทพอนด์เคมิคอล
 • กลุ่มบริษัทสินธานี
 • กลุ่มบริษัทยูเนี่ยน
 • กลุ่มบริษัท LPN
 • กลุ่มบริษัท TIPCO
 • กลุ่มบริษัท  แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • กลุ่มบริษัท สมบูรณ์
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว  
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
 • โรงพยาบาลคามิเลี่ยน