ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาตรี : สาขานันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ปริญญาโท : สาขาการจัดการนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ปริญญาโท : สาขาการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 • วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 
 • ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร : AIS. 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 • Corporate Culture 
 • Change Management 
 • Continuous Process Improvement (CPI) 
 • Creative Thinking 
 • Effective Communication 
 • Emotional Quotient 
 • Interaction Management 
 • Problem Solving & Decision Making (PSDM) 
 • Systematic Thinking 
 • Service Mind 
 • Supervisory Skill 
 • Train-the-Trainer 
 • Time Management 
 • Team Building 
องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย 
 • บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด 
 • บริษัท NCC Management Co., Ltd. 
 • บริษัท Alpine Golf & Sports Club 
 • บริษัท Capital OK Co., Ltd. 
 • บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี้ จำกัด 
 • บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด 
 • บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด 
 • บริษัท ไซโก้ อินสทรูเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท นาทาชา ครีเอชั่น จำกัด 
 • บริษัท ซัมมิทแหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด 
 • บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด 
 • บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) 
 • บริษัท ชินวัตร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท SC Asset Corporation 
 • บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัด 
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 • กระทรวงการคลัง 
 • กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 • มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 • ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด 
 • บริษัท ไดเนอร์คลับ (ประเทศไทย) จำกัด (บริหารงานขายของซิตี้แบงค์) 
 • บริษัท STC Group 
 • บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร จำกัด 
 • บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด 
 • บริษัท ไอทีวี (มหาชน) จำกัด 
 • บริษัท กันตนากรุ๊ป (มหาชน) จำกัด 
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) 
 • บริษัท ชูโอ ไทยเคเบิล จำกัด 
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท Ronda (Thailand) Co., Ltd. 
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)