ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 • วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 
ประสบการณ์การทำงาน 
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ซีนีคอล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
 • หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 • หัวหน้าแผนกพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 • การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหาร 
 • เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 • การสร้างแนวความคิดเชิงบวก 
 • การสร้างการบริการที่เป็นเลิศ 
 • การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การพัฒนาระบบความคิดวิเคราะห์ 
 • บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง 
 • เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง 
องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย 
 • ธนาคาร Standard Chartered 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • บริษัท ผาแดง อันดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท เดอะเครน จำกัด 
 • บริษัท Thai Cold Rolled Steel จำกัด 
 • บริษัท Nestle (Thailand) จำกัด 
 • บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซีสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus) 
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ดีทีจีโอ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท Jansen (ประเทศไทย) จำกัด 
 • องค์การเภสัชกรรม 
 • บริษัท Aero Marine Transworld จำกัด 
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด 
 • บริษัท Riche Monde จำกัด 
 • บริษัท Fancy Art จำกัด 
 • บริษัท Robert Bosch จำกัด 
 • บริษัท Isuzu Auto Center จำกัด 
 • บริษัท Exxon Mobil (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท Thai plastic & Chemical จำกัด 
 • บริษัท Honda Trading จำกัด 
 • บริษัท Real Estate Consultant จำกัด 
 • บริษัท SC New York Life จำกัด 
 • บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท Prudential TS Life จำกัด 
 • บริษัท SIAM DAIKIN SALES (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท Unilever Best foods จำกัด 
 • บริษัท Computer Associates International (Thailand) จำกัด 
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 • บริษัท Jebsen & Jassen (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท มิตซูบิชิ กันยงวัฒนา จำกัด 
 • บริษัท Epson (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท Diethelm (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท Proctor & Gamble (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท Siam Michelin จำกัด 
 • บริษัท Rottapharm จำกัด 
 • บริษัท J.V. (Thailand) จำกัด 
 • สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว 
 • กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ 
 • บริษัท SP Suzuki จำกัด 
 • Crystal Design Center Tiger Bell Toyota Motor (Thailand) 
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
 • ฯลฯ