อาจารย์สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์

ทะเบียนที่ปรึกษา : FTPI-P-015 (ประเภทบุคคล ภายใต้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) กระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน        วิทยากรอิสระ ด้านการเพิ่มผลผลิต และการจัดการสมัยใหม่

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยากรปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลผลิต

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540    Nikon (Thailand) Co., Ltd. (The products of “Photo Camera”) ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535    Asahi Electronics (Thailand) Co., Ltd. (The products of “Pocket Radio”) วิศวกรควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ

ด้านการให้คำปรึกษา : ภาครัฐ

 • โครงการเพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • พัฒนาคุณภาพมาตรฐานกระบวนงานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (PMQA หมวด 6) (พ.ศ. 2552)
 • โครงการการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • กระทรวงอุตสาหกรรม ระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ. 2549-2551)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับภารกิจที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคต
 • โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • โครงการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (6-7) ระดับกลาง (8) และระดับสูง (9) พ.ศ. 2549 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารออมสิน
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบยุคใหม่ (New Entrepreneurs Creation) ภายใต้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ กรมพัฒนาชุมชน
 • การบริหารการมีส่วนร่วม ภาควิชาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • การบริหารจัดการองค์ความรู้ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

ด้านการให้คำปรึกษา : ภาคเอกชน

 • Jintana Apparel Co.,Ltd.
 • Union Plastic (Public) Co.,Ltd./Project 1
 • Union Plastic (Public) Co.,Ltd./Project 2
 • Welma Furnitech Co.,Ltd.
 • O.E.I Parts Co.,Ltd.
 • Better Food Co.,Ltd.
 • Bio Lab Co.,Ltd.
 • Hoya (Thailand) Co.,Ltd.
 • City Wood Co.,Ltd.
 • International Houseware Industry Co.,Ltd.
 • H&B Intertex Co.,Ltd.
 • GIF Engineering Co.,Ltd.
 • Invigorating Thai Business Project : ITB ( 10 companies)
 • QCC : Endo Lighting (Thailand) Co.,Ltd.
 • QCC : Carpet Maker (Thailand) Co.,Ltd.
 • QCC : KATA THANI resort & SPA
 • TQM Trade Finance / KBANK
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในรูปแบบ walk rally มากกว่า 50 บริษัท
 • Modern Management Program in TQA approach ( 55 Companies)
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ CP 7-11 Co.,Ltd
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายวิเทศพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
 • การพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) ธนาคารกสิกรไทย
 • โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารออมสิน
 • Job Instruction, Job Relation, Job Method (TWI) 5 บริษัท
 • Win-Win solution มากกว่า 20 บริษัท

ด้านวิทยากรบรรยาย

 • QCC Activity and Basic 7 tools
 • Effective Problem Solving
 • Quality Assurance and Quality Control
 • Quality Awareness
 • Basic IE
 • Basic TQM
 • Practical 5S
 • Modern Management Concept (in approach of Thailand Quality Award)
 • Change Management
 • Risk Management
 • Team Building
 • Organization Development
 • Analytical Thinking
 • Training Within Industry
 • การฝึกอบรม
 • Activity Experiences

          – Chairman of QCC & 5S Activity  Jan.94-Jun.96

          – Leader of Productivity Improvement Team  Jan.96-Dec.98

 • Training course

          – Japanese language                                             Mar.-Apr.94

          – Japan Training                                                   May-Nov.94

          – Productivity Techniques                                      May-Jul.95

           – Consulting Skill                                                 May.98-Jun.99

           – Productivity Management in Japan                      Jul.98

           – Logistic Management in Taiwan                          Aug.98

           – Production Oriented Problem Solving in Japan      Jun.99

 • On the Job Training

           – Productivity Consulting Skill                               Jan.98-Feb.00