ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) New Hampshire College 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน

2544 – 2547     Excellent Management Consultant Co. Ltd.

                       ตำแหน่ง : Productivity and Training Developing Manager

2542 – 2544     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

                       ตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษา

2539 – 2542     บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน )

                       ตำแหน่ง : Project Engineer

2539 – 2539     Technology Operation Group Company Limited (TOP Group)

                       ตำแหน่ง : General Manager                  

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

 •  จิตสำนึกหัวใจของการพัฒนาสู่ความสำเร็จ (Awareness for Succeed)
 •  จิตสำนึกแห่งคุณภาพ (Quality Awareness)
 •  จิตสำนึกความสูญเสีย สูญเปล่า (Waste Awareness)
 •  ทักษะการคิด (Thinking Skill)
 •  ทักษะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์การ (Leadership for Success Company)
 •  การวัดและวิเคราะห์การเพิ่มผลผลิต (Productivity Measurement and Analysis)
 •  ดัชนีวัดผลสำเร็จของธุรกิจ (KPI, Key Performance Indicator)
 •  ทำไม-ทำไมเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา (Why-Why Analysis Technique)
 •  การปรับปรุงด้วยวิธีการ Kaizen (Kaizen Method for Improvement)
 •  เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Technique)
 •  การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)
 •  การบริหารการผลิต (Production Management)
 •   การบริหารเวลา (Time Management)
 •  การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
 •  เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving Technique)
 •  เทคนิคการแก้ปัญหาแบบ QC (QC Story)
 •  กิจกรรมกลุ่ม QCC (QCC Activity)
 •  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control , SQC)
 •  Finance for Non Financial Manager 

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • โรงงานน้ำตาลวังขนาย, ชัยจินดา, ศรีนครเฟอร์นิเจอร์
 • AIS, สีลมการแพทย์, สถาบันยานยนต์, Mitr Phol Sugar Corp.
 • โรงพยาบาลน้ำพอง, Dole, Mitsubishi, Plastic Container,
 • การไฟฟ้าบางปะกง, Adums, NHK, HOYA
 • ITB Project 1, 2
 • Kaizen Technique (ปตท)
 • โครงการ CPIE, SK Auto, NHK, ศูนย์บริการเหล็กสยาม, ISUZU
 • Quality Awareness
 • TASI
 • Summit Auto Body Industry (SAB)
 • DNT, HOYA (Thailand)
 • การประปานครหลวง
 • กรมส่งเสริมอุสาหกรรม, HOYA
 • NHK, Podium Holding Group
 • ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า)
 • NHK
 • Why-Why TechniqueMould Mate, NHK
 • JVC
 • President Nippon Company Limited
 • Mitsubishi Electric
 • NEC Project
 • President Nippon Company Limited, NEC Project
 • Tokai (Thailand) Co., Ltd.
 • Tokyo Eastern Rubber (Thailand) Co., Ltd.
 • NHK, Thai Radiator Co., Ltd
 • สถาบันยานยนต์, FTPI
 • มหพันธ์ (มหาชน) จำกัด
 • NEC Project
 • King Power International Co., Ltd
 • Investor Club Association, Smart Life Center