อาจารย์เนตรติกาลณ์ ป้อมปราการ

 
 

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– หลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไปไทย (รุ่นที่ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากร บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าฝ่าย โครงงานและออกแบบหลักสูตร : 360 Total Consultants & Training

 • วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรม : เดอะเบสท์ สปีช พลัส (The Best Speech Plus Training Center)
 • ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ยุค 4.0
 • วิทยากร ประจำสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ด้าน Communication & Creativity
 • วิทยากรสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • กระบวนกร ชมรมสุนทรียแห่งการฟัง ด้านสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างสันติ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทย เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต เป็นต้น

วิทยากร กิจกรรม Team Building และกิจกรรม Walk Rally

 • บริษัท ในเครือ SCG (ท่อตราช้าง)
 • บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทบริหาร สินทรัพย์ สาทร จำกัด
 • สำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (TCEB)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา ททท.
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • องค์การค้าของ สกสค.
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • โรงเรียนสอนพิเศษ คุมอง
 • Unichord PCL.
 • Borneo Technical (Thailand)
 • และองค์กรชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศอีกมากมาย