เหตุใดองค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เหตุใดองค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

       องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่สำคัญ  การมีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยสร้างความเชื่อถือ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นับถือในสังคมได้ ดังนี้

  1. ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมขององค์กรอาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การปล่อยสารพิษ หรือการก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น การวิกฤติเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียงองค์กร
  2. ความคาดหวังจากสังคม : สังคมมักคาดหวังว่าองค์กรจะดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และมีการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในระยะยาว
  3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน : ความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาธุรกิจที่ยั่งยืน โดยการให้ความสำคัญกับมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
  4. ความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อองค์กรจากสังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทำให้องค์กรมีความเชื่อถือที่มากขึ้น

บทความโดย : ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล