Articles

เธอทำตัวไม่น่ารักหรือป่าว? ความขัดแย้งเลยเกิดขึ้น

  ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อันสืบเนื่องมาจาก ความสนใจ ความขัดแย้ง ทัศนคติ ค่านิยม ความต้องการ ความเชื่อ การรับรู้ และผลประโยชน์ไม่ตรงกัน สาเหตุมาจาก การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ เช่น ทรัพยากร บุคคล เงิน วัสดุ ตำแหน่งหน้าที่ เกียรติยศ และสถานที่ดำรงอยู่ การก้าวก่ายในงานหรืออำนาจหน้าที่ของบุคคลอื่น ทำงานซ้ำซ้อน การไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงาน 4 ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกต้อง ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น 5. ผลประโยชน์ คือ สิ่งที่ทุกคนต้องการหรือความพอใจของแต่ละบุคคล ความขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์มองเห็นได้ชัดเจนและเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากที่สุด ผลประโยชน์เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง

จิตวิทยาการสื่อสารที่โคตรปัง

  อีริค เบอร์น (Dr.Eric Berne) เชื่อว่า บุคลิกภาพของคนประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า “Ego State” 3 ส่วน สภาวะความเป็นพ่อแม่ (Parent ego state) สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ (Adult ego state) สภาวะความเป็นเด็ก (Child ego state)

การสื่อสารในองค์กรให้ปังไม่รู้ลืม

  รู้จักขั้นตอนในกระบวนการสื่อสาร การใช้ภาษาที่เรียบง่าย และมีการทบทวนซ้ำ (Using Simple, Repetitive Language) ผู้บริหารส่วนใหญ่มักใช้ภาษาที่ยาวและพูดอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ สามารถจัดประเด็นได้ทัน และอาจไม่กล้าขัดหรือถามคําถามหรือกล้าบอกให้พูดซ้ํา ดังนั้นผู้บริหาร ที่มีประสิทธิผลควรจะมีการสื่อ สารที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถมีโอกาสตั้งคําถามได้ ใจเขาใจเรา (Using Empathy) ผู้บริหารต้องนึกภาพตนเองเป็น บุคคลอื่น เป็นหนึ่งเดียวกับความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเขา รวมถึงแบ่งปันความยินดีกับพวกเขา รู้ว่าเมื่อไรควรจะเน้นเรื่องงาน หรือเน้นที่ตัวบุคคล ให้ ความสําคัญกับการอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมที่จะแก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกใน องค์กร ความเข้าใจภาษาท่าทาง (Understanding Language) การแสดงออกทางใบหน้า การใช้มือ แขน และลําตัว เป็นต้น การเรียนรู้เรื่องภาษาท่าทางจะทําให้ผู้บริหารทราบความต้องการที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจะสื่อสารออกมาแต่ไม่สามารถพูดออกมาทางวาจาได้ รับข้อมูลย้อนกลับ (Learning to receive and give feedback) ผู้บริหารต้องให้และรับการประเมิน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลเพิ่มเติม และสิ่งสําคัญ คือ สนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร […]

เทคนิควิธีการสื่อสารทางบวกแบบโลกสวย

  การบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง หรือ I Message เป็นการสื่อสารที่ทำให้ อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เช่น พูดว่า “ฉันคิดว่าคุณ ทำงานหนักมากน่าจะหาเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้าง” แทนที่จะพูดโดยใช้ You Message เช่น “คุณนี่หายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่งานอย่างเดียว” เป็นต้น สื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) คือ นอกจากจะเป็นการสื่อสารจากเราไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แล้ว การให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสโต้ตอบกลับมา จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้น มีการแสดงความชื่นชมและขอบคุณกันเช่น การชมลูก เมื่อลูกช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น รวมทั้งให้กำลังใจกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหา บางอย่างในชีวิต คำพูดและการกระทำควรสอดคล้องกัน เช่น สอนให้พนักงานมาทำงานตรงเวลา แต่ตัวเองมาสาย ใช้คำพูดเชิงบวกที่ให้เกียรติกัน เช่น เพื่อนร่วมงานพูดขอให้ช่วยงาน แทนที่จะพูดว่าไม่มีทางช่วยคุณหรอก เปลี่ยนเป็น ขอผมทำงานตรงนี้ซักครู่แล้วจะไปช่วยครับ ใช้คำพูดชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เช่น เมื่อจะส่งงาน แทนที่จะบอกว่า จะส่งให้ครับ เป็น จะส่งให้ภายใน 5 โมงเย็นวันนี้ครับ […]

1 2 3 87