เพื่อผลสำเร็จขององค์กร การทำงานเป็นทีมสำคัญแค่ไหน

การทำงานเป็นทีมเกิดจากการที่บุคคลร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสื่อสารให้เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การหรือเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการดำเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างที่สุด เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อบุคคลในองค์กรคือ

1) ทำให้ทีมเกิดความสามัคคีและสมาชิกในทีมงานมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันช่วยเหลือกันในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันและเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีด้วย

2) ทีมจะเป็นผู้สร้างงานจากงานเล็กไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้นและงานใหญ่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

3) สมาชิกทุกคนมีการปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างมาตรฐานของงาน ในเวลาเดียวกันสมาชิกสามารถพัฒนาตนเองไปพร้อมกับความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของทีมงาน

4) มาตรฐานในการทำงานที่ดีองค์การจะส่งผลดีต่อการกำหนดมาตรฐานงานแก่ทีมงานในหน่วยงานอื่นขององค์กรเดียวกัน ซึ่งทำให้ภาพรวมของมาตรฐานการทำงานขององค์กรมีการพัฒนาไปด้วย

5) ทำให้องค์กรมีมาตรฐานงานที่ดีส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโต มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี สมาชิกมีความคิดริเริ่มหลากหลาย และลดความขัดแย้งในการทำงาน

สรุป ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้เกิดความสำเร็จในงานต้องมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิกและทีมมีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงาน ทีมที่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกในทีมในการร่วมกันแก้ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน สมาชิกมีการพัฒนาตนเอง มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปพร้อมกับความสำเร็จของทีมงาน ส่งผลทำให้องค์กรเจริญเติบโตมีมาตรฐานที่ดี

 

บทความโดย : ดร. ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล