Team building คืออะไร และทำไมจึงต้องทำ

Team building คืออะไร และทำไมจึงต้องทำ

 • Team Building คือ การสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กร หรือการสร้าง Teamwork ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในทีมงาน Team building ยังสร้างทีมสัมพันธ์ที่สามารถมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน การมีเป้าหมายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ก็เพื่อทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของตนและขององค์กรที่ชัดเจน รวมถึง Team building  ยังสามารถทำให้ทีมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การทำกิจกรรมกลางแจ้ง ฐานผจญภัย กิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนร่วมทีมและภายนอกทีม การทำ team building ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจบทบาทและความสำคัญของการทำงานร่วมกัน ลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

  นอกจากนี้ Team building ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานและเสริมความผูกพันที่แข็งแกร่งในทีมงานด้วยกันด้วยเช่นกัน

  การทำ team building มีข้อดี ดังนี้

  1. ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้จักและปฏิสัมพันธ์กัน
  2. ทำให้ทุกคนเข้าใจการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  3. ทำให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการได้สำเร็จ
  4. ช่วยในการฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  เป้าหมายของการทำ Team Building แท้จริงแล้ว คือ การสร้างและเข้าใจเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกัน

บทความโดย : ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล