Corporate Social Responsibility (CSR) คืออะไร

 Corporate Social Responsibility คืออะไร

          Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าองค์กรไม่เพียงแค่ต้องมุ่งหวังทำกำไรเพื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ทรัพยากรของตนเพื่อสร้างความเป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการยั่งยืน (sustainable development) โดยองค์กรที่ปฏิบัติตาม CSR จะคำนึงถึงผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากรที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการทำงานในแง่ความรับผิดชอบทั้งสามมิติคือ ด้านสังคม (Social), ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), และด้านการบริหารจัดการ (Governance)

Corporate Social Responsibility (CSR) มีข้อดีหลายประการทั้งต่อองค์กรเองและต่อสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี : การปฏิบัติตาม CSR ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในสาธารณะ ซึ่งสามารถช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและเพิ่มความไว้วางใจจากผู้บริโภค ลูกค้า และคู่ค้าได้
  2. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน : การทำ CSR ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว โดยทำให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าผู้อื่น
  3. ช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัท : การปฏิบัติตาม CSR มักเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจในทางที่ยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของบริษัทในระยะยาว
  4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ : การทำ CSR ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าองค์กรใส่ใจถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน
  5. สร้างพัฒนาการสังคม : การทำ CSR มีส่วนช่วยในการสร้างพัฒนาการสังคมโดยตรง เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การสนับสนุนโครงการสาธารณะ เป็นต้น

บทความโดย : ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล